فلاشر پلیسی

فلاشر های پلیسی دارای برنامه های سریع می باشد که جلب توجه بیشتر نسبت به بقیه فلاشر ها دارند .