گیرنده RF ( کلید رادیویی )

گیرنده های رادیویی بردی الکترونیکی هستند که امواج رادیویی را دریافت و برای امواج دریافتی مشخصی ، اعمال کنترلی از پیش تعریف شده ای انجام میدهند مانند خاموش و روشن کردن یک لامپ یا موتور